We vinden de bescherming van je privacy uiterst belangrijk. We willen je zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. Hieronder vind je informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoelang wij ze bewaren, wat je privacy-rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.

Wie wordt beschermd door dit privacy beleid?

Dit privacy beleid geldt voor de persoonsgegevens die Nextel als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt van elkeen die onze gebouwen betreedt, onze events bezoekt, onze website raadpleegt en ons contacteert aangaande vacatures en onze producten & diensten.

In het kader van haar dienstverlening treedt Nextel vaak op als verwerker in opdracht van haar klanten. Dit privacybeleid is dan niet van toepassing, maar Nextel sluit met haar klanten verwerkingsovereenkomsten af waarin alle afspraken en verantwoordelijkheden met betrekking tot gegevensverwerkingen contractueel vastgelegd worden.
Wat betekent ‘verwerking van gegevens’ en wie is daarvoor verantwoordelijk?

Definitie
Onder ‘verwerking van persoonsgegevens’ verstaan we elke verwerking van gegevens die je als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Over welke gegevens het dan precies gaat, lees je in punt 3 van dit privacybeleid. Het begrip ‘verwerking’ is ruim en dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van die gegevens.
Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker

Nextel NV met maatschappelijke zetel te Koralenhoeve 15, 2160 Wommelgem, ingeschreven bij de KBO onder nummer 424.980.061 treedt op als verwerkingsverantwoordelijke of als verwerker.

In bepaalde gevallen treedt Nextel op al verwerkingsverantwoordelijke, dit betekent dat Nextel het doel en de middelen voor de verwerking van je persoonsgegevens vaststelt.

De meeste van onze verwerkingen doen we echter in opdracht van onze klanten, die optreden als verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent dat zij de doeleinden waarvoor en de middelen waarmee persoonsgegevens worden verwerkt, bepalen.
Verwerkingsovereenkomst
In een verwerkingsovereenkomst legt Nextel, als verwerker, met de verwerkingsverantwoordelijke afspraken en verantwoordelijkheden vast met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Nextel, als verwerkingsverantwoordelijke, sluit op haar beurt ook verwerkingsovereenkomsten af met haar partners en leveranciers.

Welke persoonsgegevens kunnen we verwerken?

Definitie
Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee een persoon direct of indirect geïdentificeerd kan worden.
De persoonsgegevens die je met ons deelt
We verwerken de persoonsgegevens die je ons zelf geeft. Dit kan:

telefonisch (bv. wanneer je de klantendienst belt met een vraag of iets wenst te melden),
schriftelijk (bv. wanneer je een (online) bestelformulier invult, ons een SMS of e-mail stuurt, je inschrijft voor een wedstrijd, wanneer je een contract afsluit, als bezoeker aan het onthaal, cv’s die je ons hebt bezorgd in kader van een vacature,…)mondeling (bv. bij het ontmoeten van onze medewerkers op sociale gelegenheden).

De persoonsgegevens die verzameld worden via onze websites

Wij verzamelen persoonsgegevens naar aanleiding van een bezoek aan onze websites via cookies. Meer hierover lees je in punt 10 van dit privacy beleid.

Persoonsgegevens die we verwerken in opdracht van onze klanten

We verwerken persoonsgegevens die door onze klanten worden doorgegeven in het kader van onze dienstverlening, bijv. naam en voornaam van hun personeelsleden, personeelsidentificatienummer en facturatiegegevens. Welke type gegevens verwerkt worden, wordt vastgelegd in de verwerkingsovereenkomst met onze klant.

Categorieën van persoonsgegevens
Nextel verwerkt GEEN persoonsgegevens die vallen onder bijzondere (gevoelige) categorieën (bv. politieke overtuiging, medische informatie, geaardheid, …) Het betreft louter identiteitsgegevens (bv. naam, werkadres, professioneel telefoonnummer), facturatiegegevens en verbruiksgegevens.

4. Waarom verwerken we persoonsgegevens?

Proportionele verwerking
We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij wij telkens enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.
Zo gebruiken wij persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is:

in het kader van de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van ons contract;
om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen;
voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van jouw privacy.

Is het verwerken van jouw persoonsgegevens niet noodzakelijk voor één van deze drie redenen, dan vragen wij steeds je toestemming om je persoonsgegevens te mogen verwerken.

Onze verwerkingsactiviteiten

    1. Wij verzamelen persoonsgegevens voor de volgende concrete doeleinden:

Om je aanvraag voor onze producten en diensten in behandeling nemen.

Als je onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of aan te vragen over onze producten en diensten of wanneer je je bijvoorbeeld aanmeldt met een verzoek tot contact, dan hebben we in ieder geval je mailadres nodig. Alle informatie die wij in deze precontractuele fase over je ontvangen, gebruiken we alleen om je van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals jij dat wilt. Ook wanneer je uiteindelijk beslist om klant te worden bij Nextel, zullen wij je voor het beheer van onze contractuele relatie om een aantal persoonsgegevens vragen zoals je naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres,…

Om je de beste service aan te bieden en je te informeren over je gebruiksmogelijkheden.
Wij gebruiken je gegevens voor het opzetten, onderhouden en ondersteunen van je producten en diensten en voor onze klantenadministratie en geschillenbeheer.
Om je te informeren over (nieuwe) producten en diensten van ons en andere bedrijven binnen de Telenet groep.

Wij kunnen je gegevens gebruiken om je (schriftelijk, telefonisch of elektronisch) nieuwe producten, diensten of speciale acties aan te bieden waarvan wij denken dat die voor jou interessant zijn. Binnen de Telenet Group, waar Nextel deel van uitmaakt, kan doorgifte van persoonsgegevens plaatsvinden, bijvoorbeeld om je te kunnen informeren over relevante producten en diensten van de hele groep. Meer informatie over deze doorgifte lees je onder punt 6 van dit privacybeleid.

Om onze prestaties op te volgen.

Wij kunnen je gegevens gebruiken om onze producten en diensten te evalueren. Dit doen we onder meer aan de hand van feedback van klanten over onze diensten (bijvoorbeeld via marktonderzoek), gegevens die we bekomen tijdens ons onderhoud met of onze tussenkomst bij klanten, vragen van klanten, het opnemen van de gesprekken van onze klantendienst (dit wordt vermeld aan het begin van het gesprek).

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

In heel wat gevallen zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens over je te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties.

Om studies, testen en statistieken bij te houden, voor o.a. trendanalyse.

Wij gebruiken je gegevens om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van onze diensten. De informatie die wij uit deze studies en analyses halen, gebruiken wij om ons huidige producten- en dienstenportfolio en onze processen te evalueren en deze aan te passen op grond van nieuwe ontwikkelingen. Gegevens die extern gerapporteerd worden, worden volledig geanonimiseerd en zijn dus niet terug te brengen naar een bepaald individu.

Verwerkingsactiviteiten in opdracht van onze klanten
Wanneer Nextel optreedt als verwerker, is het de verwerkingsverantwoordelijke (onze klant) die bepaalt voor welke doeleinden de persoonsgegevens verwerkt worden. Dit wordt contractueel vastgelegd in de verwerkingsovereenkomst.

5. Beveiliging van uw persoonsgegevens

We werken hard om je persoonsgegevens en privacy te beschermen. Onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. In het kader van ieder project dat een verwerking van persoonsgegevens beoogt, wordt eerst een inschatting gemaakt op het vlak van veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens, waarbij jouw belangen voorop staan. Bovendien gebruiken wij allerlei technische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik en verlies of diefstal van je gegevens, zoals: beveiliging met een paswoord, harddisk encryptiesoftware, firewalls, antivirus, intrusie- en anomaliedetectie en toegangscontroles voor onze werknemers. Moest er zich een gegevenslek voordoen met nadelige gevolgen voor je persoonsgegevens, dan word je als klant in de door de wet voorziende omstandigheden persoonlijk verwittigd.
De software op onze producten wordt voortdurend up-to-date gehouden.
Het aantal medewerkers van ons bedrijf dat toegang heeft tot je persoonsgegevens is beperkt en onze werknemers worden zorgvuldig geselecteerd. Er wordt hen enkel toegang tot je persoonsgegevens verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren

6. Verkopen/geven wij jouw gegevens door aan derden?
Wij verkopen en/of geven geen persoonsgegevens door aan derde partijen zonder jouw toestemming tenzij:

Aan onze rechtsopvolgers en andere bedrijven binnen de Telenet groep.
Wij geven je persoonsgegevens door aan onze eventuele rechtsopvolgers en verbonden ondernemingen binnen de Telenet groep (bijvoorbeeld Liberty Global BV) voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in dit privacybeleid, bijvoorbeeld om je op de hoogte te brengen van de producten en diensten van de hele Telenet groep. De ondernemingen binnen de Telenet groep kwalificeren in deze context als aparte verwerkingsverantwoordelijken, en de afspraken omtrent gegevensverwerking worden contractueel vastgelegd tussen de respectievelijke ondernemingen.

Dit nodig is voor onze dienstverlening.
Sommige van onze databanken maken we toegankelijk voor derde partijen die werken in onze opdracht en die ons bijstaan bij het leveren van onze producten en diensten. Denk bijvoorbeeld aan onze onderaannemers. De doorgifte van je gegevens gebeurt enkel voor die doeleinden als waarvoor Nextel je gegevens zelf verwerkt en is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak in onze opdracht. Wij zien erop toe dat zij, net zoals wij, je gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en wij voorzien daarvoor adequate contractuele waarborgen.

Er een wettelijke verplichting is.
Wij verwijzen hiervoor naar punt 4 van dit privacybeleid.

Er een gerechtvaardigd belang is voor Nextel of de betrokken derde.
We zullen je persoonsgegevens enkel doorgeven indien je belang of je fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen en je zal daar ook steeds transparant over worden ingelicht (behoudens in geval van de wettelijke uitzonderingen). Zo kunnen je persoonsgegevens bijvoorbeeld worden doorgegeven aan kredietcontroleurs, incassobureaus en juridische dienstverleners, alsook aan partners waar we mee samenwerken in het kader van een specifieke actie.

Je ons daar toelating voor geeft.
Indien Nextel in andere situaties persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met een expliciete kennisgeving, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomen wij je uitdrukkelijke toestemming.

7. Wat zijn je privacy rechten?

Recht op inzage

Je hebt het recht om op ieder ogenblik van Nextel te vernemen of wij al dan niet je persoonsgegevens verwerken, en als wij ze verwerken om die gegevens in te zien en bijkomende informatie te ontvangen over:

de verwerkingsdoeleinden;
de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
de ontvangers of categorieën van ontvangers (met name ontvangers in derde landen);
indien mogelijk, de bewaartermijn of, als dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn;
het bestaan van je privacy-rechten;
het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit;
de informatie waarover wij beschikken over de bron van de gegevens indien wij persoonsgegevens via een derde verkrijgen; en
het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming.

Je hebt ook het recht om een gratis kopie te krijgen van de verwerkte gegevens, in begrijpelijke vorm.

Recht op verbetering
Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens onverwijld te laten rechtzetten. Om je gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij je hoe dan ook om ons elke wijziging te melden, zoals een verhuis of de wijziging van je e-mailadres.

Recht op gegevenswissing (het ‘recht op vergetelheid’)
Je hebt het recht om in de volgende gevallen, en zonder onredelijke vertraging, je persoonsgegevens te laten verwijderen:

je persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt door Nextel;
je trekt je eerdere toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrond waar Nextel zich op kan beroepen voor de (verdere) verwerking;
je maakt bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens en er bestaan geen zwaarder doorwegende, gerechtvaardigde gronden voor de (verdere) verwerking door Nextel;
je persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt;
je persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
je persoonsgegevens werden verzameld toen je nog minderjarig was.

Houd er wel rekening mee dat wij niet altijd alle gevraagde persoonsgegevens kunnen verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking ervan noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of omdat we voor de gerechtelijke autoriteiten verplicht zijn om gegevens te bewaren. Wij zullen jou daarover nader informeren in ons antwoord op jouw verzoek.

Recht op verzet tegen de verwerking van uw gegevens voor commerciële doeleinden
U heeft altijd het recht om uzelf, zonder opgave van reden, te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden.

Je recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens
Je hebt het recht om op grond van je bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens indien de verwerking kadert in het gerechtvaardigd belang van Nextel of in kader van het algemeen belang. Nextel zal de verwerking van je persoonsgegevens staken, tenzij Nextel dwingende en legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan die van jou óf wanneer de verwerking van de persoonsgegevens verband houdt met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering (bijvoorbeeld het indienen van een verzoek bij een rechtbank).

Je recht op beperking van de verwerking
Je hebt het recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen indien één van de volgende elementen van toepassing is:

je betwist de juistheid van die persoonsgegevens: het gebruik ervan wordt beperkt gedurende een periode die Nextel in staat stelt de juistheid van de gegevens te controleren;
de verwerking van je persoonsgegevens is onrechtmatig: in plaats van het wissen van je gegevens, verzoek je om beperking van het gebruik ervan;
Nextel heeft je gegevens niet meer nodig voor de oorspronkelijke verwerkingsdoeleinden, maar jij hebt ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering: in plaats van het wissen van je gegevens, wordt het gebruik ervan beperkt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van de rechtsvordering;
zolang er nog geen beslissing is genomen over de uitoefening van je recht op bezwaar tegen de verwerking, verzoek je om het gebruik van je persoonsgegevens te beperken;

Je recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens (‘data portability’)
Je hebt het recht om je persoonsgegevens te ‘recupereren’, bijvoorbeeld om makkelijker van dienstenleverancier te kunnen veranderen. Dit kan enkel voor de persoonsgegevens die je zelf hebt verstrekt aan Nextel, gebaseerd op toestemming of na overeenkomst. In alle andere gevallen kan je dus niet van dit recht genieten (bijvoorbeeld wanneer de verwerking van je gegevens gebeurt op basis van een wettelijke verplichting).

Er zijn 2 aspecten verbonden aan dit recht:

je kan Nextel verzoeken om de betrokken persoonsgegevens terug te krijgen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm; en
je kan Nextel verzoeken om de betrokken persoonsgegevens rechtstreeks door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Je bent daarbij zelf verantwoordelijk voor de juistheid en veiligheid van het (e-mail)adres dat je voor de doorgifte opgeeft. Nextel heeft het recht dit te weigeren indien de doorgifte technisch niet mogelijk is.

Hoe oefen ik mijn privacy-rechten uit?
Via jouw vast contactpersoon, via schrijven tav de DPO of via GDPR@nextel.be kan je eenvoudig je verzoek lanceren. Om je recht van toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, dienen wij je identiteit te verifiëren. Bij twijfel of onduidelijkheid zullen wij jou eerst nog om bijkomende informatie vragen (bij voorkeur een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart).

Zijn er kosten aan verbonden?
Je kan je privacy rechten gratis uitoefenen, tenzij je verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter. In zo’n geval hebben wij – conform de privacywetgeving – het recht en de keuze om (i) je een redelijke vergoeding aan te rekenen (waarbij rekening wordt gehouden met de administratieve kosten om de gevraagde informatie of communicatie te verstrekken en met de kosten die gepaard gaan met het treffen van de gevraagde maatregelen), of (ii) te weigeren gevolg te geven aan je verzoek.

In welk format ontvang ik een antwoord?
Wanneer je je verzoek elektronisch indient, wordt de informatie indien mogelijk elektronisch verstrekt, tenzij je dit anderszins verzoekt. In ieder geval bezorgen wij jou een beknopt, transparant, begrijpelijk en makkelijk toegankelijk antwoord.

Wanneer ontvang ik een antwoord?
Wij reageren zo snel mogelijk op je verzoek, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van je verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken, kan die termijn desnoods nog eens twee maanden worden verlengd. Bij een verlenging van de termijn stellen wij jou hier binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
Nextel zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor de gegevens in de eerste plaats bewaard werden, rekening houdend met wettelijke bepalingen.

Om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen zijn wij bijvoorbeeld verplicht om je facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden. Ook bij geschillen worden de gegevens (met name je contract, facturen en correspondentie in verband met klachten daaromtrent) uit juridische noodzaak 10 jaar na beëindiging van je contract bewaard. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk. Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens gewist of geanonimiseerd.

Bepaalde gegevens van voormalige klanten kunnen gedurende een periode van 2 jaar na beëindiging van het contract worden gebruikt om de voormalige klant te herkennen en op de hoogte te houden van nieuwe producten en promoties van Nextel.

10. Onze website

Algemeen
Nextel stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen en een technologie te ontwikkelen die u de krachtigste en veiligste online-ervaring biedt. Door de website van Nextel te gebruiken, stemt u in met de gegevenspraktijken zoals omschreven in deze verklaring.Nextel verzamelt persoonlijk identificeerbare informatie, zoals uw e-mailadres, naam, thuis- of werkadres of telefoonnummer. Nextel verzamelt ook anonieme demografische gegevens die niet uniek zijn voor u, zoals uw postcode, leeftijd, geslacht, voorkeuren, interesses en favorieten.Ook informatie over uw hardware en software wordt automatisch verzameld door Nextel. Deze informatie omvat onder andere uw IP-adres, type browser, domeinnamen, toegangstijdstippen en verwijzende websiteadressen. Nextel gebruikt deze gegevens voor de werking van de dienst, om de kwaliteit van de dienst te handhaven en om algemene statistieken te bieden met betrekking tot het gebruik van de Nextel-website.Denk eraan dat, als u persoonlijk identificeerbare informatie of gevoelige persoonsgegevens bekendmaakt via de openbare berichtenforums van Nextel, deze informatie verzameld en gebruikt kan worden door anderen. Opmerking: Nextel leest uw online privéberichten niet. Nextel raadt u aan om de privacy verklaringen te lezen van de websites die u wenst te bezoeken via een link van Nextel zodat u begrijpt hoe die websites uw gegevens verzamelen, gebruiken en delen. Nextel is niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen of andere inhoud op websites buiten de websites van Nextel.Nextel houdt bij welke websites en pagina’s onze klanten bezoeken op de website van Nextel om te bepalen welke diensten van Nextel het populairste zijn. Deze gegevens worden gebruikt om binnen Nextel specifieke inhoud en advertenties te leveren aan klanten van wie het gedrag aangeeft dat ze geïnteresseerd zijn in een bepaald onderwerp. Nextel beveiligt uw persoonsgegevens tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Nextel beveiligt de persoonlijk identificeerbare informatie die u op computerservers achterlaat in een gecontroleerde en veilige omgeving, beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Wanneer persoonsgegevens (zoals een kredietkaartnummer) worden overgedragen naar andere websites, dan worden deze beschermd door middel van encryptie, zoals het Secure Socket Layer (SSL) protocol.

Gebruik van cookies
De website van Nextel gebruikt “cookies” om u te helpen uw online-ervaring te personaliseren. Een cookie is een tekstbestand dat door een webserver op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of om virussen op uw computer te zetten. Cookies worden uniek aan u toegewezen en kunnen enkel worden gelezen door een webserver in het domein dat u het cookie heeft toegekend.Een van de voornaamste bedoelingen van cookies is een middel te voorzien waarmee u tijd bespaart. Het doel van een cookie is de webserver te informeren dat u terugkomt op een specifieke webpagina. Als u bijvoorbeeld de Nextel-pagina’s personaliseert of zich registreert op de website van Nextel of voor een dienst, dan zal een cookie Nextel helpen om uw specifieke gegevens te herinneren voor volgende bezoeken. Dit vereenvoudigt het proces voor het opslaan van uw persoonsgegevens, zoals facturatieadressen, leveringsadressen, enzovoort. Wanneer u naar dezelfde Nextel-website terugkeert, kan de informatie die u eerder hebt opgegeven worden teruggehaald, zodat u de functies die u hebt aangepast, gemakkelijk kunt gebruiken.U kunt cookies toestaan of weigeren. De meeste webbrowsers staan cookies automatisch toe, maar u kunt uw browserinstellingen aanpassen om cookies te weigeren als u dat wenst. Als u beslist om cookies te weigeren, is het mogelijk dat u de interactieve functies van de diensten van Nextel of de websites die u bezoekt niet optimaal ervaart.

Wijzigingen aan deze verklaring

Nextel kan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld naar aanleiding van marktevoluties en nieuwe verwerkingsactiviteiten van Nextel. Wij nodigen je dan ook uit om steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen op onze website. Uiteraard informeren wij je voorafgaandelijk via onze websites of andere courante communicatiekanalen van elke significante inhoudelijke wijziging en vragen wij wanneer de wet dit vereist jouw voorafgaande toestemming voor onze (nieuwe) verwerkingsactiviteiten.

Contactgegevens DPO

Heb je een vraag over de verwerking van je persoonsgegevens en vind je het antwoord niet terug in dit privacy beleid, of wil je een privacy incident melden? Neem dan contact op met onze Data Protection Officer via GDPR@nextel.be

 Escalatie bij de toezichthoudende autoriteit.

De Gegevensbeschermingsautoriteit is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat uw persoonsgegevens volgens de wet worden verwerkt. Indien u een klacht hebt in verband met de verwerking van je persoonsgegevens door Nextel of indien u een procedure wenst op te starten voor een bemiddeling, dan kan u zich wenden tot  https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen.”

Typ je zoekwoord en druk op Enter om te zoeken!